Composición de Goberno | Delegacións

Pleno

Polo grupo municipal P.P.

 • D. Óscar Soto Abadín
 • Dª. Julia Loureiro Campo
 • D. Alberto Méndez Lago
 • D. José Luis Alonso Seijo
 • D. Cándido Pérez Rodríguez
 • Dª. Sara Mª Cebreiro Alonso
 • D. Camilo Augusto Martínez
 • D. Baldomero Lorenzo García

Polo grupo municipal de GañaMos

 • D. Miguel Angel Rodríguez Alonso
 • D. Roberto Carlos Rodríguez Dasilva
 • Dª. Mª Aurora Giráldez Leirós

Polo grupo municipal PSdG-PSOE

 • Dª. Patricia Pérez Ucha
 • Dª. Silvia González Pereira

Polo grupo municipal B.N.G.

 • D. Miguel Anxo Aldea Moscoso

CONCELLEIROS NON ADSCRITOS.

 • D. Emilio Muiños Pumar
 • D. Pablo Castro Represas

Normativa

 • Artigo 179 da Lei 5/1985, de 19 de xuño, Orgánica do Réxime Electoral Xeral (a este Concello correspóndenlle 17 Concelleiros/as por ter unha poboación entre 10.001 e 20.000 habitantes).

Comisións Informativas

Comisión Informativa de Facenda e Contratación

 • Presidente:
  • Alberto Méndez Lago
 • Vogais:
  • Óscar Soto Abadín
  • Sara Mª Cebreiro Alonso
  • Camilo Augusto Martínez
  • Baldomero Lorenzo García
  • Mª Aurora Giraldez Leiros
  • Patricia Pérez Ucha
  • Emilio Muiños Pumar
  • Miguel A. Aldea Moscoso
  • Pablo Castro Represas

Comisión Informativa de Promoción Económica, Emprego e Novas Tecnoloxías

 • Presidente:
  • Óscar Soto Abadín
 • Vogais:
  • Alberto Méndez Lago
  • Baldomero Lorenzo García
  • Cándido Pérez Rodríguez
  • Camilo Augusto Martínez
  • Mª Aurora Giráldez Leirós
  • Emilio Muiños Pumar
  • Silvia González Pereira
  • Miguel A. Aldea Moscoso
  • Pablo Castro Represas

Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Ambiente

 • Presidente:
  • Julia Loureiro Campo
 • Vogais:
  • Óscar Soto Abadín
  • Alberto Méndez Lago
  • Baldomero Lorenzo García
  • Camilo Augusto Martínez
  • Mª Aurora Giráldez Leirós
  • Emilio Muiños Pumar
  • Patricia Pérez Ucha
  • Miguel A. Aldea Moscoso
  • Pablo Castro Represas

Comisión Informativa de Persoal e Réxime Interior

 • Presidente:
  • Sara Mª Cebreiro Alonso
 • Vogais:
  • Óscar Soto Abadín
  • Alberto Méndez Lago
  • Camilo Augusto Martínez
  • Baldomero Lorenzo García
  • Mª Aurora Giráldez Leirós
  • Silvia González Pereira
  • Miguel A. Aldea Moscoso
  • Emilio Muiños Pumar
  • Pablo Castro Represas

Comisión Informativa de Servizos Públicos e Patrimonio

 • Presidente:
  • Camilo Augusto Martínez
 • Vogais:
  • Óscar Soto Abadín
  • Alberto Méndez Lago
  • Baldomero Lorenzo García
  • Julia Loureiro Campo
  • Mª Aurora Giráldez Leirós
  • Patricia Pérez Ucha
  • Emilio Muiños Pumar
  • Pablo Castro Represa
  • Miguel A. Aldea Moscoso

Comisión Informativa de Política Social, Cultura e Deportes

 • Presidente:
  • Sara Mª Cebreiro Alonso
 • Vogais:
  • Óscar Soto Abadín
  • Alberto Méndez Lago
  • Baldomero Lorenzo García
  • Camilo Augusto Martínez
  • Mª Aurora Giráldez Leirós
  • Silvia González Pereira
  • Pablo Castro Represas
  • Emilo Muiños Pumar
  • Miguel A. Aldea Moscoso

Comisión Informativa de Participación Cidadá, Educación e Mobilidade

 • Presidente:
  • Julia Loureiro Campo
 • Vogais:
  • Óscar Soto Abadín
  • Alberto Méndez Lago
  • Baldomero Lorenzo García
  • Camilo Augusto Martínez
  • Mª Aurora Giráldez Leirós
  • Silvia González Pereira
  • Miguel A. Aldea Moscoso
  • Pablo Castro Represas
  • Emilo Muiños Pumar

Equipo de Goberno

Tenentes de Alcalde

 • 1ª Tte. de Alcalde: D. Alberto Méndez Lago
 • 2º Tte. de Alcalde: D. Camilo Augusto Martínez

Decreto de Nomeamento Tenentes Alcalde

Normativa

 • Artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
 • Artigos 21 e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
 • Artigos 61, 62, 63 e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
 • Artigos 41, 43 a 47 e 52 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local é o órgano colexiado que, baixo a presidencia da Alcaldesa, colabora de forma colexiada na función de dirección política que a esta lle corresponde, exerce as atribución que a Alcaldesa ou o Pleno lle delegue, así como aquelas atribucións que expresamente lle atribúen as leis.

A Xunta de Goberno Local está integrada pola Alcaldesa, Nidia Mª Arévalo Gómez, e un número de concelleiros/as non superior ao tercio do número legal dos/as mesmos/as, nombrados e separados libremente pola Alcaldesa.

Membros da Xunta de Goberno Local

 • Alberto Méndez Lago
 • Camilo Augusto Martínez
 • Óscar Soto Abadín
 • Julia Loureiro Campo
 • Cándido Pérez Rodríguez

A secretaria da Xunta de Goberno Local é Mª Ángeles García Villaverde, secretaria municipal, e o seu substituto Víctor Rodríguez Pérez.

A Xunta de Goberno reúnese unha vez por semana, no salón de Plenos do Concello.

Decreto de Membros da Xunta de Goberno Local

Normativa

 • Artículo 14 do Regulamento Orgánico Municipal
  Artículo 23 da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
 • Artículos 43, 44 e 51 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, pola que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Delegación de Goberno

Delegacións de Áreas

 • D. Óscar Soto Abadín: Promoción económica, emprego e novas tecnoloxías.
 • Dª Julia Loureiro Campo: Urbanismo, medio ambiente e emerxencias.
 • D. Alberto Méndez Lago.Facenda: Contratación, transparencia e deportes.
 • D. José Luis Alonso Seijo: Vías e obras, alumeado e eficiencia enerxética.
 • Dª María Raquel Monzón Otero: Participación cidadá, educación e mobilidade.
 • D. Cándido Pérez Rodríguez: Limpeza, parques, xardíns e revalorización de espazos públicos.
 • Dª Sara Mª Cebreiro Alonso: Política social, cultura, turismo, persoal e réxime interno.
 • D. Camilo Augusto Martínez: Coordinación de asociacións veciñais, patrimonio e servizos.

Decreto de Delegación Concelleiros

Decreto de Delegación de Competencias en Xunta de Goberno

Normativa

 • Artigos 21 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
 • Artigo 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
 • Artigos 41 e 43 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.