Composición de Goberno | Delegacións

Pleno

Polo grupo municipal P.P.

  • Dª. Nidia Mª Arévalo Gómez
  • D. Camilo Augusto Martínez
  • Dª. Sara Mª Cebreiro Alonso
  • D. Alberto Méndez Lago
  • D. Leopoldo Costas Alonso
  • Dª. Julia Loureiro Campo
  • D. Gonzalo Alonso Táboas
  • D. Baldomero Lorenzo García
  • D. José Areal Giráldez
 • Voceiro: Don Camilo Augusto Martínez

Polo grupo municipal PSdG-PSOE

 • Dª Victoria Alonso Méndez
 • D. Alejandro Figueroa Expósito
 • Dª Verónica Costas Campo
 • D. José Antonio Mantilla Fernández
 • Dª. Mª Mercedes Vila Pampillón
 • Voceiro  Dª Victoria Alonso Méndez e suplente D. Alejandro Figueroa Expósito

Polo grupo municipal de GañaMos

 • D. Román González Garrido
 • D. Roberto Carlos Rodríguez Dasilva
 • Voceiro D. Román González Garrido e suplente D. Roberto Carlos Rodríguez Dasilva

Polo grupo municipal B.N.G.

 • D. Gustavo Barcia Seijo
 • Voceiro D. Gustavo Barcia Seijo

Normativa

 • Artigo 179 da Lei 5/1985, de 19 de xuño, Orgánica do Réxime Electoral Xeral (a este Concello correspóndenlle 17 Concelleiros/as por ter unha poboación entre 10.001 e 20.000 habitantes).

Comisións Informativas

 • Promoción económica e emprego e novas tecnoloxías.
 • Urbanismo, medio ambiente
 • Participación cidadá, educación e mobilidade.
 • Política social, cultura e deportes.
 • Persoal e réxime interno.
 • Servizos públicos e patrimonio.
 • Especial de contas, facenda e contratación.

Decretos de Delegacións de Presiencias en Comisións Informativas: Decreto Reorganización | Resolución


Equipo de Goberno

Tenentes de Alcalde

 • 1º Teniente Alcalde:  Don Camilo Augusto Martínez

 • 2º Teniente Alcalde: Don Alberto Méndez Lago

Decreto de Nomeamento Tenentes Alcalde

Normativa

 • Artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
 • Artigos 21 e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
 • Artigos 61, 62, 63 e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
 • Artigos 41, 43 a 47 e 52 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local é o órgano colexiado que, baixo a presidencia da Alcaldesa, colabora de forma colexiada na función de dirección política que a esta lle corresponde, exerce as atribución que a Alcaldesa ou o Pleno lle delegue, así como aquelas atribucións que expresamente lle atribúen as leis.

A Xunta de Goberno Local está integrada pola Alcaldesa, Nidia Mª Arévalo Gómez, e un número de concelleiros/as non superior ao tercio do número legal dos/as mesmos/as, nombrados e separados libremente pola Alcaldesa.

Membros da Xunta de Goberno Local

 • 1º. Don Leopoldo Costas Alonso
 • 2º. Don Gonzalo Alonso Táboas
 • 3º. Don Alberto Méndez Lago
 • 4ª. Don Camilo Augusto Martínez

A secretaria da Xunta de Goberno Local é Mª Ángeles García Villaverde, secretaria municipal, e o seu substituto Víctor Rodríguez Pérez.

A Xunta de Goberno reúnese unha vez por semana, no salón de Plenos do Concello.

Decreto de Membros da Xunta de Goberno Local

Normativa

 • Artículo 14 do Regulamento Orgánico Municipal
  Artículo 23 da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
 • Artículos 43, 44 e 51 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, pola que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Delegación de Goberno

Delegacións de Áreas

 • Dona Julia Loureiro Campo, Promoción económica, desenrolo empresarial, emprego, educación, persoal e réxime interno, e mobilidade,
 • D. Leopoldo Costas Alonso, Medio Ambiente sostible, emerxencias, novas tecnoloxías e mocidade,
 • D. Alberto Méndez Lago,  Urbanismo, patrimonio, facenda, contratación, transparencia e bo goberno
 • D. Camilo Augusto Martínez, Desenvolvemento urbano e revalorización de espazos públicos, vías e obras, e coordinación coas asociacións veciñais
 • D. Baldomero Lorenzo García, Servizos para a mellora do entorno rural e urbano
 • Dª Sara Mª Cebreiro, Alonso Política social, igualdade, cultura e turismo.
 • D. Gonzálo Alonso Táboas, Alumeado e eficiencia enerxética e recollida de residuos.

Decreto de Delegación Concelleiros

Normativa

 • Artigos 21 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
 • Artigo 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
 • Artigos 41 e 43 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.