Corporación Municipal

Grupo de Goberno (PP)

Dª. Nidia Mª Arévalo Gómez
D. Camilo Augusto Martínez
Dª Sara Mª Cebreiro Alonso
D. Alberto Méndez Lago
D. Leopoldo Costas Alonso
Dª. Julia Loureiro Campo
Dª. Begoña Toucedo Rodríguez
D. Gonzalo Alonso Táboas
D. Baldomero Lorenzo García
D. José Areal Giráldez
Voceiro: Don Camilo Augusto Martínez

Grupo municipal do P.S.deG.-P.S.O.E.

Dª Victoria Alonso Méndez
D. Alejandro Figueroa Expósito
Dª Verónica Costas Campo
D. José Antonio Mantilla Fernández
Dª. Mª Mercedes Vila Pampillón
Voceiro: Dª Victoria Alonso Méndez e suplente D. Alejandro Figueroa Expósito

Grupo municipal do GañaMos

D. Román González Garrido
D. Roberto Carlos Rodríguez Dasilva
Voceiro D. Román González Garrido e suplente D. Roberto Carlos Rodríguez Dasilva

Grupo municipal do B.N.G.

D. Gustavo Barcia Seijo
Voceiro:  Don Gustavo Barcia Seijo

Delegación de goberno

1. Dª. Julia Loureiro Campo, Promoción económica, desenrolo empresarial, emprego, educación, persoal e réxime interno, e mobilidade,
2. D. Leopoldo Costas Alonso, Medio Ambiente sostible, emerxencias, novas tecnoloxías e mocidade,
3. D. Alberto Méndez Lago, Urbanismo, patrimonio, facenda, contratación, transparencia e bo goberno
4. D. Camilo Augusto Martínez, Desenvolvemento urbano e revalorización de espazos públicos, vías e obras, e coordinación coas asociacións veciñais
5. Dª José Areal Giráldez. Participación cidadá e deportes,
6. D. Baldomero Lorenzo García, Servizos para a mellora do entorno rural e urbano
7. Dª Sara Mª Cebreiro, Alonso Política social, igualdade, cultura e turismo.
8. D. Gonzálo Alonso Táboas, Alumeado e eficiencia enerxética e recollida de residuos.