Pleno

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

28/09/18

Pleno do Concello de Mos, sesión ordinaria, que terá lugar no:
PAZO DE MOS
Mañá venres 28 de setembro de 2018 ás 9:00 horas

A orde do día será a seguinte:
1.Aprobación da acta da sesión anterior (27 de agosto de 2018)
2. Modificación das ordenanzas fiscais reguladoras do IBI, IAE e ICIO
3.Bonificación do ICIO á Asociación de Veciños de Santa Baia-Mos
4.Modificación orzamentaria 28/18. Transferencia de crédito 06/18
5.Autorización de gasto plurianual da obra do saneamento de Pereiras
6.Autorización de gasto plurianual da obra “Construcción dun viario en Santa Eulalia, núcleo da Rúa”
7.Aprobación da Conta Xeral 2017
8.Moción do BNG para a modificación do Plan Xeral de Mos para corrixilo e adaptalo
9.Resolucións de alcaldía
10.Comunicacións de alcaldía
11.Rogos e preguntas