Pleno do Concello

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

26/04/21

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 26 de Abril de 2021, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.

 

 

 

O ORDE DO DÍA será o seguinte:

 

 

1.Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (29 de Marzo de 2021).

 

2.Expte. 1136/2021. Modificación da Ordenanza fiscal do imposto de bens inmobles.

 

3.Moción do grupo municipal do PSOE sobre creación dun plan para a retirada do tráfico pesado das zonas urbanas.

 

4.Moción do grupo municipal do BNG Transferencia AP-9 a Galicia.

 

5.Expte. 1210/2021. Modificación de crédito do Presuposto Xeral.

 

6.Expte. 1162/2021. Recoñecemento de dedicación exclusiva.

 

7.Dación de conta da Resolución da Alcaldía de reorganización dos membros da Xunta de Goberno Local.

 

8.Dación de conta da Resolución da Alcaldía de reorganización das delegacións nos Concelleiros de goberno.

 

9.Dación de conta da Resolución da Alcaldía de reorganización das delegacións das presidencias das Comisión informativas.

 

10.Dación de conta dos novos membros do grupo municipal do PP nas comisións informativas.

 

11.Resolucións de Alcaldía.

 

12.Comunicacións da Alcaldía.

 

13.Rogos e preguntas.