Pleno Extraordinario 21 xuño

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

21/06/19

Pleno do Concello, sesión extraordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 21 de xuño de 2019, venres, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas en primeira convocatoria.
II. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

1. Dación de conta da constitución de grupos políticos, integrantes e voceiros.
2. Coñecemento das resolucións da alcaldesa en MATERIA de nomeamento de Tenentes da Alcaldesa, membros da Xunta de Goberno Local e delegacións de competencias efectuadas nos concelleiros e devandito órgano colexiado.
3. Determinación da periodicidade das sesións do Pleno
4. Creación e composición de Comisións informativas permanentes. Periodicidade das sesións.
5. Nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados.
6. Proposta de recoñecemento de dedicacións exclusivas totais ou parciais.
7. Proposta de determinación de posto de persoal eventual.