Pleno Ordinario

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

07/05/18

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste, que terá lugar o vindeiro día 7 de maio de 2018, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.
II. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

1. Aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores (4 e 9 de abril de 2018).
2. Toma de posesión do concelleiro don Pablo Castro Represas.
3. Dación de conta de escrito de concelleiro para a súa incorporación como membro non adscrito.
4. Expediente 1343/2018. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 04/18.
5. Expediente 1222/2018. Bonificación ICIO AEMOS- Escola Infantil PEMOS.
6. Expediente 1566/2017. Nova senda fluvial no rio Louro. Dende o Camiño de Lagoal, parroquia de Louredo. Aprobación definitiva expediente de expropiación.
7. Dación de conta da liquidación do exercicio 2017 e informe de estabilidade orzamentaria.
8. Expediente 775/2018.Dación de conta do período medio de pago do 4º trimestre 2017 e 1º trimestre 2018.
9. Resolucións de alcaldía.
10. Comunicacións da alcaldía.
11. Rogos e preguntas.