Recadación e Xestión económica

Intervención

Intervención é o departamento encargado do control e da fiscalización interna, da xestión económico-financeira e orzamentaria, e da contabilidade. As súas funcións son:

 • Fiscalización de todo acto, documento ou expediente de contido económico (ou con repercusión financeira ou patrimonial).
 • Intervención dos ingresos tributarios e da ordenación dos pagos e da súa realización material
 • Comprobación formal da aplicación de cantidades destinadas a obras, subministros, adquisicións e servizos, así como recepción, exame e censura dos seus xustificantes
 • Informe dos proxectos de orzamento e dos expedientes de modificación de créditos
 • Coordinación das funcións ou das actividades contables da entidade local
 • Informe dos proxectos de orzamentos, redacción da Conta Xeral do Presuposto e da Administración do Patrimonio
 • Exame e informe das contas da Tesourería

Tesourería

É o departamento do concello encargado do manexo e da custodia dos fondos da entidade local así como da xefatura dos servizos de recadación. as súas funcións son:

 • Realización de todolos cobros e pagos do concello
 • Organización e custodia de tales fondos
 • Execución das ordes de pago
 • Formación dos plans e dos programas de Tesourería

Acceso ao Formulario de Reclamacións Tributarias


Descargas asociadas a Impresos e solicitudes tributarias


  Seleccione categoría a buscar...

  Ordenanzas fiscais


   Calendarios fiscais