Relación de postos de traballo (RPT)

A RPT é o instrumento técnico a través do cal se realiza a ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos prestados polo Concello e se precisan os requisitos para o desempeño de cada posto.

Normativa

  • Lei 7/1985,de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
  • Real Decreto 2568/1986,  de 28 do novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
  • Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia.

 

Aprobada en Pleno de 25 de abril de 2016.