ANUNCIO RESULTADOS EXAME COÑECEMENTO XEFE DE BRIGADA CONTRA INCENDIOSFecha15/07/2019

Proba aptitude física: o martes día 16 de xullo de 2019, ás 09:00  horas, no Parque do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo en Camiño da Freixa, s/n - Veigadaña, Petelos -Mos (antigo Matadeiro).

Os aspirantes deberán presentar xunto co documento nacional de identidade un certificado médico en impreso oficialasinado por un colexiado en exercicio, no que se faga constar expresamente que o aspirante reúne as condicións precisas para realizar as probas físicas que figuran nas presentes bases. A non presentación deste certificado descualifica ao opositor para seguir no proceso selectivo.


FileAction
Anuncio resultados exame coñecementos XEFE BRIGADA INCENDIOSDescargar